Galvenā izvēlne
Galvenā

  Latvijas pilis
Latvija - galvenā
Piļu stāvoklis

Aizkraukle I - Ascheraden
Aizkraukle II - Ascheraden
Aizpute (B) - Hasenpoth
Aizpute (O) - Hasenpoth
Alsunga - Alschwangen
Altene - Altona
Alūksne - Marienburg
Āraiši I - Ezerpils
Āraiši II - Arrasch
Ārlava - Erwahlen
Asote - Aszuten
Augstroze - Hochrozen
Babīte - Baboth
Baltava - Baltow
Bauska - Bauske
Bērzaune - Bersohn
Bornsminde - Bornsmünde
Bramberģe - Brandenburg
Burtnieki - Burtneck
Cesvaine - Sesswegen
Cēsis I - Alt-Wenden
Cēsis II - Wenden
Cīrava - Zirau
Daugavpils - Alt-Dünaburg
Daugavpils - Dünaburg
Dignāja - Dubena
Dobe - Doben
Dobele - Doblen
Dole I - Alt-Dahlen
Dole II - Dahlen
Droga - Drogen
Dundaga - Dondangen
Durbe I - Lindale
Durbe - Durben
Dzērbene - Serben
Dzintare - Dsintern
Emburga - Annenburg
Embūte - Amboten
Ēdole - Edwahlen
Ērgļi - Erlaa
Ērģeme - Ermes
Gaujiena - Adsel
Grobiņa - Grobin
Gulbene - Schwanenburg
Ikšķile - Uexküll
Indrica - Nederitz
Jaunpils - Neuenburg
Jelgava - Mitau
Jersika - Gercike
Kalnamuiža - Hofzumberge
Kalsnava - Kalzenau
Kandava - Kandau
Kaupre - Abelhof
Kerkliņi - Kerklingen
Koknese - Kokenhuzen
Krāslava - Kreslawka
Krievciems - Ruschendorf
Krimulda - Kremon
Krustpils - Kreuzburg
Kuldīga - Goldingen
Kvēpene - Kwepen
Lielstraupe - Gross-Roop
Lielvārde I - Alt-Lennewarden
Lielvārde II - Lennewarden
Liepāja - Lyva
Liepene - Lepene
Limbaži - Lemsal
Lokstene - Loxten
Lubāna - Lubahn
Lugaži - Lude
Ludza - Ludsen
Ļaudona - Laudon
Mazstraupe - Klein-Roop
Mākoņkalns - Volkenberg
Mālpils - Lemburg
Mārtiņsala - Holm
Mežotne - Mezoten
Mujāņi - Mojahn
Mūrmuiža - Muremois
Nabe - Nabben
Nereta - Nerft
Nitaure - Nitau
Nurmuiža - Nurmhusen
Pekas kalns - Kaugershof
Piebalga - Pebalg
Piltene - Pilten
Pope - Popen
Priekule - Preekuln
Rauna I - Alt-Ronneburg
Rauna II - Ronneburg
Rēzekne - Rositten
Remīne - Remin
Rīga - visas pilis
Rinda - Angermünde
Ropaži - Rodenpois
Rozbeķi - Rosenbeck
Rūjiena - Rujen
Rundāle - Ruhenthal
Sabile - Zabeln
Saka - Sackenhausen
Salaspils - Kirchholm
Salacgrīva - Salis
Saldus - Frauenburg
Sēlpils - Selburg
Sigulda - Segewold
Skrunda - Schrunden
Skujene - Schujen
Smiltene - Smilten
Stābeģi - Eichenangern
Stende - Stenden
Suntaži - Sunzel
Svētkalns - Heiligenberg
Svitene - Schwitten
Šlokenbeka - Schlockenbeck
Talsi I - Alt-Talsen
Talsi II - Talsen
Tērvete - Terwetten
Tirza - Tirsen
Trikāta - Trikaten
Tukums - Tuckum
Turaida - Treyden
Ungurpils - Pürkeln
Vainiži - Wainzel
Valmiera - Volmar
Valtaiķi I - Oldenburg
Valtaiķi II - Neuhausen
Vārtāja - Wartagen
Ventspils - Windau
Viļaka - Marienhausen
Zaube - Jürgensburg

  Pilskalni un
  iespējamās pilis
Ainaži
Autīne
Daugmale
Dunalka
Engure
Gramzda
Kubesele
Nīcgale
Preiļi
Satekle
Satezele
Ungurmuiža

Asotes pils (Asutene - Aszuten)

(pirms 13. gadsimta)

Asotes pilskalns atrodas valsts Latgales daļā, gandrīz pie pašas Jēkabpils (agrāk Krustpils) pilsētas robežas. Administratīvi Asote atrodas Jēkabpils novada Kūku pagastā, Daugavas labajā krastā 2 km augšup Jēkabpils pilsētas, morēnu pacēluma malā. 10 m augstais pilskalns atrodas 2,5 km augšpus tilta pār Daugavu un 200 m uz ziemeļiem no Rīgas-Daugavpils šosejas.

Vieta bijusi apdzīvota no pirmās tūkstošgades pirms mūsu ēras līdz mūsu ēras 13. gadsimtam. Pēc krustnešu ierašanās Asotes vārds parādās vēstures dokumentos, kur fiksēta šāda šīs vietas nosaukuma rakstība: 1211. gadā - Aszute (latīņu val.), Adzudene; 1255. gadā - Assuten. Latviešu Indriķa hronikas piezīmēs dotas arī šādas versijas: Aszute (tagad Osot, Assoten pie Kreicburgas).

Asote bija koka pils, tāda paša nosaukuma latgaļu Jersikas valsts pilsnovada administratīvais un militārais centrs. Jersikas kņaziste iekļāva vismaz 9 pilsnovadus, t.sk. Asoti, Oliņkalnu, Cesvaini, Mārcienu, Autīni. Kā aizsardzības nocietinājums Asote pastāvēja jau pirms 13. gadsimta. 11. gadsimtā tika izveidota jauna pilskalna aizsardzības sistēma ar gredzenveida aizsargvalni.

Pēc Jersikas valsts pakļaušanas 1209. gadā tās valdnieks Visvaldis, atguvis savas zemes no bīskapa Alberta nu jau kā lēni, bija spiests atteikties no daļas savas teritorijas. Jersikas zemju sadalīšana starp iekarotājiem notika 1211. gadā. Šajā zemes dalīšanas dokumentā pirmo reizi vēsturē parādās Asotes pils nosaukums (castrum Aszute vai Adzudene). Saskaņā ar līgumu par zemju sadali Asote un kaimiņu Liepenes pils nonāca bīskapa, vēlāk arhibīskapa valdījumā.

Citāts no 1211. gada līguma par pakļauto latgaļu un lībiešu zemju sadali:
“B[ernhards], Pāderbornas [bīskaps], I[zo], Verdenas [bīskaps], F[ilips] [Raceburgas bīskaps], T[eodorihs], Leales [bīskaps], J[ohanness], Rīgas Augstākās baznīcas prāvests B[ernhards], Daugavgrīvas abats, uz mūžiem visiem ticīgajiem. Kad Kristus bruņinieki un slavējamie kungi, mūsu cienījamā brāļa Rīgas bīskapa A[lberta] brāļi un prokuratori vienojās, ka zemes, kuras sauc par Latviju [Lettia], ar izlozi jāsadala trīs daļās, viņi nolēma darināt trīs atbilstošas ​​kartes, kas sadalītas trīs vienādās daļās un pēc šo karšu izgatavošanas ar lasīt nepratēja cilvēka roku tika izlozēts, kuru viena vai otra puse apstiprināja.

Šajā gadījumā bīskapam piekrītas divas daļas, no kurām vienā ietilpst Asotes (Aszuti) pils Lepenu (Liepenes? - R.R.) un Bebernīnas ciemu robežās, kas kādreiz piederēja Jersikas karalim, ar visu atsevišķo īpašumu; otrajā ietilpst Autīnes (Autenini) un Alenes pilis ar to īpašumu. Kristus bruņiniekiem kā trešajai personai pieder daļa, kas ietver Zerdenes, Negestu, Cesvaines pilis ar to īpašumu. ... To, ka tas noticis, apliecina priesteris Alebrands, Domkapitula loceklis Sosata Radolfs, priesteris no Lonas Heinrihs (Latviešu Indriķis? - R.R.), Helmolds no Pleses, Konrāds no Vardenbergas, Nikolajs no Brēmenes, Egehards Skake, Segebands no Līnebo, bruņinieks Frīdolfs, Friteriks no Bodendikas.

Asotes pilskalns celts Daugavas senkrastā, 400 m no krasta, gar kuru stiepjas morēnas pauguru virkne, pie Lazdupītes (agrāk sauktas arī par Asotes upi) ietekas Daugavā. Citos avotos šo upi dēvē arī par Dārzupīti. Upe puslokā no austrumiem, dienvidiem un rietumiem aptver pilskalnu, kura virsmas platība ir 67,5x55 m. Kalna nogāzes, kas vērstas pret Lazdupīti, ir aptuveni 10 m augstas. Daudz zemāka ir rietumu nogāze, kur pilskalns savienojas ar morēnas pauguru grēdu. Šajā vietā ticis izrakts aizsarggrāvis un uzbērts aptuveni 2 m augsts valnis.

Apmetne bijusi apdzīvota ilgstoši, kopš 1. tūkstošgades pirms mūsu ēras arheologi ir atklājuši 16 apdzīvotības slāņus. Pils apbūve pēc vairākkārtējiem ugunsgrēkiem vienmēr tikusi atjaunota. Asotes apmetnes izrakumi liecina, ka vienlaikus bija apdzīvotas vairāk nekā 25 mājas (katra ar platību 25-30 kv.m), kuras aptvēra aizsargsiena. 1.-8. gadsimtā apmetne tika maz izmantota. Spēcīgi nocietinājumi tika izveidoti tikai 9.-10. gadsimta beigās un sastāvēja no baļķu žoga, ko veidoja divas paralēlas sienas ar 3-3,5 m attālumu starp tām. Ik pēc 4 m šīs dubultās sienas savienoja šķērssienu pāris ar aptuveni 1 m attālumu starp tām.

Gredzenveida zemes aizsargvalnis uz baļķu pamatnes datēts ar 11. gadsimtu. Ieeju apsargāja tornis, celts guļbūves tehnikā, tāpat kā apmetnes iekšienē esošie mājokļi. Asotes nocietinājumus 1. gadsimtā veidoja aizsargvaļņi, kas apbūvēti ap visu virsotni. Tā rāmis tika veidots ar t.s. kameru palīdzību, kuras saliktas no horizontāli guldītiem baļķiem. Valnis tika izmantots kā pamats uz tā uzbūvētajām koka aizsargkonstrukcijām.

1924. gadā E. Brastiņa vadītā ekspedīcija uzmērīja pilskalnu. Lūk, kā viņš pats raksturo apmetni:
Šis varenais apcietinājums atrodas pie Grāvānu mājām rietumu pusē. Administratīvi skaitās Krustpils pag. Daugavpils apriņķī. Par Asotes pilskalnu to dēvē jau no 1878. g. pazīstamais Dorings un A. Bīlensteins. Senrakstos pieminēta starp citām kāda pils Āszote. Šis vārds visai līdzīgs 1 km. ziem. rietumos pilskalnam esošai Asotes muižai. Tāpēc gluži pareizi šis pilskalns turams par senējo Asotes pilskalnu.

Viņš ir populārs pilskalns, jo atrodas tikai 3 km. no Krustpils un novietojies pašā lielceļa malā. Jau iztālēm redzams šis kalns ar savām mākslīgi nostāvinātām kalnmalām.Asotes pilskalns kādreiz atradies pašā Daugavas krastā. Vēlāk Daugava mainījuse savu gultni un atkāpusies kādu puskilometru uz dienvidiem no pilskalna No austrumiem un dienvidiem pilskalnu aptek Lagzdes upīte. Šais pusēs pilskalna sāni ir visai stāvi 10 m. augstumā. Ziemeļsāni ir veidoti no ielejas ar kuru pilskalns bijis atdalīts no pārējās augstienes ziemeļos un austrumos. Šī ieleja padziļināta ar rakumu un zemes uzmestas plakuma grāvja pusē 2 m. augstā uzbedumā, kas lēnām pāriet plakumā. Tā radies viegli iedobts, līdzens plakums, kuram rietumpuse augstāka. Sānmalas visapkārt panāktas vienmērīgi stāvas. Ieejas vieta nenosakāma. Zeme sastāv no irdenas grants.

Līdz pasaules karam pilskalns bija uzturējies vesels, bet kara laikā uzbedumā ierakta patvertne ar satiksmes eju. Tāpat arī gar plakuma dienvidmalu redzamas kara ierakumu atliekas. Ierakumos redzama spēcīga un bagāta mītņu kārta, kurā atrod bronzas rotas lietas, kaulus, ogles, trauku lauskas. Pēdējās ripu virpotas un viļņotu rakstu. Tagad pilskalns apaudzis strupu zāli un retiem veciem bērziem. No viņa jauks skats uz Daugavu. Teika strupi teic, ka šai kalnā esot bijusi pils, kas senos karos nopostīta, tā to atstāstīja kāds vecs vietējais iedzīvotājs.

1949.-1954. gadā E. Šnore veica arheoloģiskos izrakumus Asotes pilskalnā, par ko liecina uzraksts uz piemiņas akmens, kas uzstādīts pie Rīgas-Daugavpils šosejas netālu no pilskalna. Izrakumu laikā tika atsegta aptuveni ceturtā daļa no pilskalna virsmas - 792 kv. m. Tika konstatēts, ka pilij bijušas divas ieejas - viena no rietumu (Daugavas) puses, otra no austrumiem. Ceļš, kas veda uz pili pa kalna nogāzi, bija bruģēts ar nelielu oļu uzbērumu. Pils ieejas bija aizsargātas ar koka torņiem līdzīgām konstrukcijām. Kopš 11. gadsimta pie pilskalna atradās apmetne - ciems ar platību ap 10 000 kv.m.

Sadzīves krāsns Asotes pilskalnā (pēc E. Šnores rekonstrukcijas)

Par Šnores ekspedīciju 1952. gadā presē bija šāds raksts:
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures un materiālās kultūras institūta arheologu grupa dodas uz vasaras arheoloģiskajiem izrakumiem. Ekspedīciju vada vecākā zinātniskā līdzstrādniece E. Šnore. Ekspedīcijā piedalīsies PSRS Zinātņu akadēmijas Materiālās kultūras vēstures institūta darbinieki, kā arī Latvijas un Krievijas augstskolu studenti.
Abrenes un Ludzas rajonos zinātnieki turpinās darbu pie 9.-12. gadsimta arheoloģisko pieminekļu izpētes. Tiks turpināti arī Krustpils un Dobeles rajonu Asotes un Tērvetes pilskalnu izrakumi.

Izrakumos atsegtajā pagalma daļā atradās nelielas koka celtnes no horizontāli krautiem baļķiem - koka guļbūves. Visas šīs 13. gadsimta koka būvniecības tradīcijas bija raksturīgas senajiem latgaļiem. Izrakumi liecināja, ka apdzīvotība Asotes pilskalnā neapstājās pēkšņi, bet tās intensitāte samazinājās pakāpeniski. 13. gadsimta beigās un 14. gadsimtā apmetnes tuvumā vairs nebija nocietinājumu, taču joprojām bija neliels iedzīvotāju daudzums, par ko citu starpā raksta Latvijas arheologs Ē. Mugurēvičs. Izrakumu laikā tika atrastas ēku un sadzīves priekšmetu paliekas. Ievērības cienīga ir dzelzs kausēšanas krāsns un podnieka darbnīca, kur jau no 10. gadsimta 2. puses traukus veidoja uz podnieka ripas.

Latvijas vēstures mācību grāmatās Asotes pils rekonstrukcija bieži dota regulāra apļa formā, kas nereti ļauj vilkt analoģijas ar tādiem pieminekļiem kā slāvu koka pilsēta Opole Silēzijā (ap 1000. gadu) vai pat nocietināto vikingu nometni Trelleborgu (ap 1000. gadu) dāņu Zēlandes salā.

Pēdējo reizi rakstītajos vēstures avotos Asotes pils (castrum Assuten) nosaukums parādās 1255. gadā. Pāvests Aleksandrs IV savā 1255. gada 31. marta bullā, kas izdota Neapolē un joprojām glabājas Vatikāna arhīvā, piemin Rīgas arhibīskapijas tiesības, kad tur Alberts II Zauerbērs bijis par arhibīskapu, un uzskaita arhibīskapijai piederošos īpašumus, t.sk. pilis Rīgā, Turaidā, Lielvārdē, Reskulā (Ikšķilē), Riemenē (Mālpilī), Dolē, Salaspilī, Koknesē, Asotē un Liepenē (Lipuškā), kā arī Jersikas pilskalnu. Vēlāk pēc visiem Eiropas nocietināšanas likumiem celtā Krustpils pils pārvaldīja Jersikai atņemto Asotes novadu. Vecā apmetne ar koka pili pamazām bojājās un sabruka.

Krievu-turku kara laikā (1877-1878) Krustpilī tika izvietoti turku karagūstekņi, no kuriem daudzi šeit palika uz pastāvīgu dzīvi. Netālu no Asotes pilskalna atrodas turku kapsēta. Tāpat netālu no tā atrodas Pirmā pasaules kara kareivju brāļu kapi, kuros apglabāti 336 krievu karavīri, no tiem zināmi 84. Turku kapi atrodas arī Cēsu pilsētā.

1980. gada ceļvedis vēstīja, ka Asotes pilskalna apkārtne kļuvusi par pilsētnieku (jēkabpiliešu) iecienītu pastaigu un slēpošanas vietu. Jāpiebilst, ka senie pilskalni bija iecienītas atpūtas vietas arī Latvijas Pirmās Republikas gados, par ko liecina daudzi arhīvos esošie fotodokumenti.

Informācijas avoti

https://www.latvijas-pilskalni.lv/asotes-pilskalns/
http://www.pilis.lv/a_pnm/view.php?id=1824&prop_id=176
http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/26578/
http://www.tuad.nsk.ru/~history/Europe/Latvia/LatvHist_1.html
http://www.vietas.lv/index.php?p=2&id=15883
http://lv.wikipedia.org/wiki/Asotes_pilskalns
http://voin.russkie.org.lv/2ov_bkm.php
http://www.telegraf.lv/news/1952-letnie-ekspedicii-arheologov-v-latvii
Генрих Латвийский, "Хроника Ливонии"
А. Радиньш "Латгалы" Издание Латвийского Исторического музея, Рига, 1999
E. Brastiņš “Latvijas pilskalni. Vidzeme” Rīga, 1930
“Latvijas viduslaiku pilis. I. Pētījumi par Rīgas arhibīskapijas pilīm” Rīga, Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999
“Latvijas 12. Gadsimta beigu - 17. gadsimta vācu piļu leksikons” Rīga, Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004
J. Vaivods “Katoļu baznīcas vēsture Latvijā” Rīga, Rīgas Metropolijas kūrija, 1994
Ē. Mugurēvičs “Latvijas viduslaiku piļu klasifikācijas un arheoloģiskās izpētes jautājumi” - “Arheoloģija un etnogrāfija, XIV. Apcerējumi par viduslaiku pilīm un pilsētām Latvijas teritorijā” Rīga; “Zinātne” 1983
“Lasāma grāmata Latvijas vēsture. 12. gs. beigas - 19. gs. vidus” Rīga “ZvaigzneABC” 1996
A. Ozolinš "Jēkabpils" R., "Liesma" 1980

Pils fotogalerija
R. Rimšas foto (2006)

Pilskalna rekonstrukcija

Pilskalna plāns

Līdzīga veida pilskalni citās valstīs

Aleksandra Sokolova
foto (2000)

Romāna P. foto (2005)

Pilskalna arheoloģiskie izrakumi 1950. gados

Pilskalns 1970. gados

Pilskalns 2005. gada maijā

Pils atrašanās vieta

© Renātas Rimšas dizains